OGANIZÁCIA  ŠKD  V  ŠK. ROKU 2015/2016

Na  základe záujmu detí a rodičov, činnosť ŠKD prebieha v 1 oddelení, ktoré navštevuje 21 detí. Činnosť ŠKD je len v popoludňajších hodinách.

 

       
DFS Malachovček Mgr. Katarína Cholvádová   pondelok      15:00 – 16:00
DFS Malachovček Anna Ťažká     pondelok      16:00 – 17:00        
Krúžok ANJ    PaedDr.Monika Jurková      streda
štvrtok    
11:30 – 12:15 
14:30 – 15:15
Loptové hry   Mgr. Stanislav  Cholvád piatok      11:30 – 12:15 

 

Na základe ponuky a ochoty Mgr.A.Oravského deti majú možnosť navštevovať tieto krúžky:

       
Sokoliarstvo        Karin         štvrtok  16:00 – 17:00
Včelársky krúžok         Mgr. Andrej Oravský   sobota    10:00 – 12:00 

 

CIELE  a  POSLANIE  ŠKD

Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému  dieťaťu  zaradenému v ŠKD :

Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:

         a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD  

         b/ samostatnou prípravou na vyučovanie 

         c /rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania podľa výchovného programu ŠKD:

 • Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 • Rozvíjať individuálne záujmy a potreby
 • Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času
 

 

HLAVNÉ  ÚLOHY  ŠKD  V ŠK.ROKU 2015/2016

 • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, obyčaje regiónu o objavovanie, skúmanie pamätihodností, flóry a fauny v regióne
 • individuálne záujmy a schopnosti detí  rozvíjať v muzikálovom krúžku, v hudobnej oblasti–hrou na flaute ,v pracovno-technickej oblasti a v prírodovedno-enviromentálnej oblasti v tvorivých dielňach
 • poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu a učiť ich aktívne oddychovať
 • využívať prírodné podmienky na oddych, relaxáciu a prírodovedno - enviromentálnu oblasť          
 • vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne  pripraviť na vyučovanie a viesť ich  k samostatností a zodpovedností za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie
 • umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať školský klub s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie
 • podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi
 • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
 • učiť deti aktívne oddychovať
 • podporovať tvorivosť detí
 • podporovať talent
 • utvárať a upevňovať hygienické návyky detí, a tak zlepšovať starostlivosť o ich zdravie a hygienu
 • odstraňovať zlozvyky a sklony k agresivite
 • individuálny prístup k deťom s poruchami správania a slabším prospechom
 • spolupracovať s rodičmi
 • spolupráca s koordinátorom drogových závislostí
 • vychovávať v duchu humanizmu
 • predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu
 • dodržiavať chartu základných ľudských práv a slobôd
 • zvyšovať telesnú aktivitu