Občianske združenie Malachovská škola
Banícka 52, 974 05 Malachov
 
IČO: 42196230
právna forma: občianske združenie
č.účtu: 2920866922/1100, Tatra banka a.s.
 
 
Občianske združenie Malachovská škola združuje rodičov a priateľov školy, ktorých spoločnou snahou je prispieť k jej rozvoju. Od roku 2010 sme zorganizovali viacero úspešných akcií pre deti a brigád, počas ktorých sa podarilo upraviť a doplniť areál školy, opraviť telocvičňu, zrenovovať umyvárku, či prispieť na vybavenie školskej kuchyne. Financie získavame z 2% daní z príjmov, grantov, sponzorských darov, vstupného z vystúpení detí a podobne. O svojej činnosti pravidelne informujeme v Malachovských novinách (https://www.malachov.sk/52/alachovske_noviny/).
 
Veľmi radi medzi seba prijmeme každého záujemcu, ktorý by s nami chcel spolupracovať. Jednorázové členské je 5 €.
 
Maroš Horník
Predseda OZ MŠ Malachov
 
e-mail: panter5555@azet.sk, 0910 977 643
 
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie:  

A máme to!

Áno máme to. Dokončil sa projekt "Učíme sa v prírode za každého počasia", ktorý nám umožnil postaviť našim deťom triedu v prírode (altánok). 
Touto cestou sa chcem v mene ZŠ s MŠ v Malachove poďakovať v prvom rade Nadácii Volkswagen,
od ktorej sme získali grant 1000 eur na jej výstavbu, čestnej členke OZ Malachovská škola Jane Bakošovej, ktorá podala návrh a projekt a samozrejme všetkým členom OZ Malachovská škola, ktorí sa podielali na realizácii.
            

                                                        ĎAKUJEME!!!

Učíme sa v prírode za každého počasia.  

Učíme s a v prírode za každého počasia (výstavba triedy v prírode) je názov projektu, na ktorý získalo OZ Malachovská škola a čestná členka OZ Jana Bakošová, 1000 € od Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“.                 
  Cieľom projektu je výstavba triedy v prírode v priestoroch školského areálu, ktorá umožní realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na zručnosť, kreativitu a samostatnosť žiakov s využitím prírodného prostredia a rôznych materiálov. Výsledkom projektu bude prístrešok, ktorý bude slúžiť žiakom ZŠ s MŠ na výchovnovzdelávacie a voľno-časové aktivity. Triedu v prírode plánujeme využívať dlhodobo, udržiavať a dopĺňať ju budeme v rámci ďalších dobrovoľníckych aktivít nášho združenia.
Na stavbe prístrešku sa zúčastňovali členovia aj nečlenovia združenia v rámci spoločných brigád. Odbornú prácu s drevom vykonali  stolári.  Osobitné poďakovanie patrí P. Necpálovi a F. Zlevskému za celkovú realizáciu projektu, J. Barteltovej za finančný manažment aj betónovanie, a všetkým ostatným, ktorí sa pridali v jednotlivých fázach - J. Kohárovej, , D. Benčíkovej, S. Rajnohovej, S. Kubišovej, P. Kubišovi a T. Kubišovi, R. Ličkovi, Z. Púpavovej, M. Horníkovi, A. Lichému, M. Kršačkovi a J. Oravcovi. 
Osobitne ďakujem M. Slávikovej, ktorá sa stala garantom projektu, za všetko čo pre ZŠ, MŠ a OZ Malachovská škola urobila. Stala sa mi inšpiráciou a podporou pre podanie žiadosti o grant. 
                                                                                                

Nadácií Volkswagen Slovakia ďakujeme za grant, vážime si flexibilitu, administratívnu nenáročnosť a ľahkú komunikáciu pri spracovávaní projektu.

                                                                                                                                                                                
text: Jana Bakošová

Fotografie z postupnej realizácie altánku:

 
 
    Kolaudácia triedy v prírode (altánok)
 

    ĎAKUJEME!!!!

 
 
 

 

Bezpečne cestou do školy

„Bezpečne cestou do školy“ je názov projektu, na ktorý získalo občianske združenie Malachovská škola grant vo výške 1000 € od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo vyriešiť nevyhovujúce parkovanie rodičov a učiteľov školy a blokovanie príjazdovej cesty k škole. Zároveň sme chceli vymeniť staré a nevyhovujúce oplotenie školskej záhrady a zasypať jamu s dažďovou kanalizáciou, ktorá bola v blízkosti zničeného oplotenia, cez ktoré deti prechádzali do školskej záhrady. Všetky manuálne práce sme vykonali v rámci spoločných brigád, práce s mechanizmami sme urobili tiež svojpomocne pomocou požičaných strojov. Grant sme použili na kanalizačnú šachtu, zapožičanie mechanizmov a nákup posypového materiálu na plochu parkoviska. Z prostriedkov obce ešte dokončíme nové oplotenie oddeľujúce parkovaciu plochu od školskej záhrady - detského ihriska. Tento projekt bol špecifický tým, že bolo treba vykonať veľa práce s mechanizmami a odbornej práce, takže najväčšia „ťarcha“ zostala na pleciach rodiny Steinsdorferovej, konkrétne Matúša, bratranca Jara Machoviča, švagra Ivana Bartelta, a sestry Jarky Barteltovej, ktorá to celé zabezpečila po finančnej a administratívnej stránke. Za pomoc ďakujeme aj Anke Kontrovej, ktorá nám vypracovala projekt, Lucii Kapustovej za rozpočet a všetkým členom aj nečlenom združenia, ktorí sa zúčastnili brigád.

Nadačnému fondu Telekom ďakujeme za grant a Nadácii Pontis za flexibilitu, administratívnu nenáročnosť a ľahkú komunikáciu pri spracovávaní projektu.

Ľ. Kubišová