Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

-problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,

-nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,

-nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,

-nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,

-nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),

-nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,

-je  neposedné a netrpezlivé,

-dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,

-má nejaké zdravotné problémy,

-dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi.

Čo by mal ovládať budúci prvák?

-samostatne sa obliecť a obuť

-pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

-samostatne sa najesť

-samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

-správne vyslovovať všetky hlásky

-vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

-vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

-spočítať predmety do päť

-interpretovať obsah krátkej rozprávky

-poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

-kresliť pevné a neroztrasené línie

-nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi(hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená)

-vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

-poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)

-orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

 

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej.

A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní Vám radi pomôžu. 

 

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy. K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP)

Mládežnícka 34
974 01 Banská Bystrica

tel. číslo: 048/4134751 alebo 048/4134752

e-mail: cpppapbb@svsbb.sk